Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a www.iranylondon.hu weboldalon keresztül végzett adatkezeléseihez

1. Az adatkezelő

Megnevezése: ISA INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 5900 Orosháza, Pacsirta utca 30.
Postacím: 5900 Orosháza, Pacsirta utca 30.
Telefon: +36-70-701-70-16
E-mail cím: palplesko@me.com

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Társaság és az ügyfél közötti online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.

A felhasználónév és az e-mail cím a kapcsolattartás céljából regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a Társaság és a felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Társasággal történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az online ügyindítás továbbra sem kötelező.

A Társaság felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználónevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt nem tartalmaz.

3. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Társaság rendelkezésére

A Társaság nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Társaság adatkezelése kapcsán külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

5. A személyes adatok tárolásának ideje

A Társaság a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (a regisztrált fiók törléséig) kezeli. A hozzájárulását az info@iranylondon.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Határidő

A Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

a) A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy
  • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, megismerje azt, hogy a Társaság - milyen személyes adatait; - milyen jogalapon; - milyen adatkezelési cél miatt; - mennyi ideig kezeli; továbbá,
  • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

c) A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
  • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

d) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

e) A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.